مولاریته اسید معده چقدر است؟

هنگامی که غذا به معده شما می‌رسد، داخل یک حمام گرم هیدروکلریک‌اسید فرو می‌رود.

این درت هضم را تسریع می‌کند و شرایط مناسبی را برای فعال کردن یک آنزیم مهم هضم‌کننده موجود در معده شما فراهم می‌کند. شیمی‌دانان غلظت محلول‌ها را با استفاده از واحدی به نام مول یان می‌کنند و مولاریتهاسید در معده شما به طرز چشمگیری زیاد است.

مولاریته

مول یک واحد معادل ۲۳^۱۰*۶٫۰۲۲ مولکول، اتم یا یون از ماده است. وزن و جرم یک مول بستگی به عنصر یا ترکیب مورد نظر دارد. به عنوان مثال، یک مول از اتم‌های طلا بسیار بیشتر از یک مول مولکول‌های هیدروژن وزن دارند. مولاریته یک محلول مانند شیره معده، تعداد مول ماده است که در یک لیتر محلول حل می‌شود. به عنوان مثال، محلول یک مولار، برای هر لیتر محلول، یک مول حل‌شونده دارد.

اسیدیته

مولاریته روشی مناسب برای اندازه گیری غلظت اسید معده است زیرا هیدروکلریک اسید بسیار قوی است، بنابراین تقریباً در مورد تمام مولکول‌های هیدروکلراید به یونهای +H و –Cl تقسیم می‌شوند. یونهای +H آزادانه در محلول شناور نمی‌شوند، بلکه به مولکول‌های آب وصل می‌شوند تا +H3O شوند. pH برابر است با منفی log غلظت یون هیدروژن در مول در لیتر است و از آنجا که اسید‌هیدروکلریک بسیار قوی است، pH به منفی log غلظت اسید‌هیدروکلریک تبدیل می‌شود.

ترشح و رقت

سلول‌های مسئول تولید HCl در معده شما سلول‌های جداری هستند و محلول ترشح شده آنها ۱۶۰ میلی‌مول در لیتر است – به عبارت دیگر ۰٫۱۶ مول در لیتر، مطابق با pH 0.8. اما در معده، محلول به pH بین ۱ و ۲ رقیق می‌شود، که مربوط به غلظت اسید‌هیدروکلریک بین ۰٫۱ تا ۰٫۰۱ مول در لیتر است.

فرآیند ترشح

در سلول‌های پاریتال، پروتئین‌های حامل یون‌های کلرید و پتاسیم را به بیرون از غشاء انتقال می‌دهند. یک پمپ پروتون یون‌های هیدروژن را برای یون‌های پتاسیم رد و بدل می‌کند، بنابراین اثر این شبکه، تجمع هیدروکلراید با کمی پتاسیم‌کلرید است. به طور معمول، غلظت کلرید‌پتاسیم در حدود ۱۵ میلی‌مول در لیتر یا ۰٫۰۱۵ مول در لیتر است. مقدار بسیار ناچیزی از کلرید سدیم نیز موجود است. این نمک اسیدی یا بازی نیست، بنابراین هیچ تاثیری بر pH ندارند.

منابع
  • olorado State University In Vivo: Mechanism of Acid Secretion
  • Argonne National Laboratory Ask a Scientist: Stomach Acid
  • “Biology”; Neil A. Campbell et al.; 2008

The post مولاریته اسید معده چقدر است؟ appeared first on پیشگامان شیمی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *